Tag Archive:

การนับจำนวนวันด้วย ฟังก์ชั่น DATEDIFF ใน  Excel

การนับจำนวนวันด้วย ฟังก์ชั่น DATEDIFF ใน Excel

สำหรับการนับจำนวนวันใน EXCEL นั้นมีประโยชน์มากเลยในการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลเพราะจะช่วยให้เราทราบระยะเวลาในการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการต่างๆ และสามารถนำไปวิเคราะห์ไ